Skip to content

ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດຢູ່ພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Mekong

ບົດລາຍງານນີ້ສະເໜີ ການສຶກສາທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ສາທາລະນະ ເພື່ອປະເມີນເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດ (EDZs) ທີ່ລົງທຶນໂດຍຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດແມ່ນ້ ຳຂອງ. ການວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງ EDZ ຕໍ່ການປະເມີນຜົນໃນສາມລະດັບເຊັ່ນ: ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ພູມສາດ - ການເມືອງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນການສ້າງ EDZ ຕາມປົກກະຕິ ແມ່ນມີການພັດທະນາຕາມຈັງຫວະທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ທັງຍັງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອຜົນສະຫຼຸບທີ່ດີຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ການສຶກສາໄດ້ປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມຂອງຂໍ້ມູນ, ນຳສະເໜີກະແສການເຮັດວຽກສຳ ລັບການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ທີ່ມີຢູ່ໃນສາທາລະນະ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳແນະນຳ ດ້ານນະໂຍບາຍເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງຂໍ້ມູນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
 • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
 • ການກະຈາຍອຳນາດ
 • ການສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ເສດຖະກິດ
 • ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
 • ທີ່ດິນ
 • ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
 • ກຳປູເຈຍ
 • ຈີນ
 • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 • ມຽນມາ
 • ໄທ
 • ຫວຽດນາມ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ການກ່າວເຖິງບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ, ອົງການ, ຫຼື ໜ່ວຍງານອື່ນໃດໃນບົດລາຍງານນີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການລະເມີດກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນໃດໆ, ແລະບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍດັ່ງກ່າວ. ການອອກແບບຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍດ້ານພູມິສາດໃນການພິມເຜີຍແຜ່ນີ້, ການນຳສະເໜີເອກະສານ, ບໍ່ໄດ້ສໍ່ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງ C4ADS ຕໍ່ສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ, ອານາເຂດ ຫລື ພື້ນທີ່, ຫລືຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫລື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳນົດຂອບເຂດຊາຍແດນ ຫລື ເຂດແດນແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

C4ADS 1201 I Street NW Washington D.C., 20005 +1 (202) 289 3332 info@c4ads.org

ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Darathtey Din, Ryn Jirenuwat, Aung Khant Kyaw, Chan Muyhong, Trang Nguyen, and Michael Tatarski
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ບຸກຄົນ) Coby Goldberg, Max Kearns, Henry Peyronnin, Ben Spevack, Sofia Vargas
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ປະເທດໄທ
ຜູ້ຈັດພິມ C4ADS
ປີຈັດພິມ 2021
ຈຳນວນໜ້າ 76
ຄຳສັບຫຼັກ SEZs,FDI,drug trafficking,wildlife trafficking,corruption,EDZs,southeast-asia
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 30, 2021, 09:24 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 1, 2021, 03:50 (UTC)