ພົບ 1.367 ຊຸດຂໍ້ມູນ

Filter Results
 • Vietnam Special Economic Zones & Cross Boarder Economic Zones

  A geospatial dataset describing SEZ and CBEZ of Vietnam. It contains attributes (name, type, country and code).

 • Hansen Forest Cover Loss 2000-2019: Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Surface Water: Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Aqua Monitor: Thailand (1985-2016)

  The Deltares Aqua Monitor is the first instrument that operates on a global scale, with a resolution of up to 30 metres, to show where water has been transformed into land and...

 • CCI Land cover - 300 m annual global land cover time series from 1992 to 2015

  In the framework of the Climate Change Initiative (CCI) of the European Space Agency, the CCI Land Cover partnership is pleased to announce the official release of the CCI 300 m...

 • Daily Food Prices (Global)

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Regional Land Cover

  The dataset contains a raster version of the GlobCover land cover map produced for the year 2009, clipped to the Greater Mekong Region. The land cover image is derived from the...

 • ການເພີ່ມຂຶ້້ນຂອງຕົ້້ນໄມ້ປົກຄຸມປີ 2000- 2012: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ

  ການເພີ່ມຂື້ນຂອງປ່າໄມ້ໃນໄລຍະປີ 2000-2012 ໝາຍເຖິງການສູນເສຍ ຫຼື ການປ່ຽນແປງປ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນປ່າ ເພື່ອການປ່ຽນແປງທັງຫມົດພາຍໃນໄລຍະການສຶກສາ ໃນການເຂົ້າລະຫັດ 1 (ເພີ່ມ) ຫຼື 0 (ບໍ່ມີການເພີ່ມຂຶ້...

 • ການປົກຄຸມຂອງຕົ້້ນໄມ້ Hansen 2000: ໄທ, ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາບການປົກຄຸມຂອງຕົ້້ນໄມ້ຢູ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ມີອະນຸພາກລະອຽດ 30 x 30 ແມັດ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ "ການປົກກຸມຂອງຕົ້້ນໄມ້" ໝາຍເຖິງພືດທີ...

 • Aqua Monitor Surface Land Gain (1985-2016)

  The Deltares Aqua Monitor is an open tool that detects land and water conversions globally, during the last 30 years at 30m resolution. Results of the Aqua Monitor only show...

 • Global Surface Water Mask

  The 250m water mask product utilizes the SWBD (SRTM Water Body Data) and complement it with information from 250m MODIS data to create a complete representation of global...

 • A Matter of Trust: Building Integrity into Data, Statistics and Records to Support the Achievement of the Sustainable Development Goals

  This book explores, through a series of case studies, the substantial challenges for assembling reliable data and statistics to address pressing development challenges....

 • Forest Change in the Greater Mekong Subregion (GMS) An Overview of Negative and Positive Drivers

  Forests in the Greater Mekong Subregion (GMS) have been undergoing change in the last 25 years due to various factors. Positive and negative changes occur at the same time....

 • Electrification (CLMTV)

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ແຜ່ນພັບ: 9 ຂໍ້ໃນການໃຊ້ຊີວິດອອນລາຍຢ່າງປອດໄພໃນຍຸກໂຄວິດ-19

  9 ຂໍ້ໃນການໃຊ້ຊີວິດອອນລາຍຢ່າງປອດໄພໃນຍຸກໂຄວິດ-19

 • Forest Fires in Lower Mekong Countries (April 2020)

  This dataset indicates the forest fires occurred within April 2020, which is a hottest month of the year. It includes 5 countries such as Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and...

 • Health Facilities in Mekong Countries 2020

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Lower Mekong Countries Protected and Heritage Areas

  A dataset describing protected areas and heritage sites throughout the Lower Mekong Countries. The World Database on Protected Areas (WDPA) is the most comprehensive global...

 • Mekong Women in Open Data

  Gender inequality underscores the lives of women all over the world. It is rooted in systems of governance and cultural norms that function to perpetuate this inequality. The...

 • Global Drought Monitoring: Agricultural Stress Index (ASI)

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້