Skip to content

WHO: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານສຸຂະພາບໃນ ສປປ ລາວ ຂອງ WHO.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Public health
  • SDG3 Good Health and Well-Being
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

The WHO Representative: Dr. Juliet Fleischl Email: who.lao@wpro.who.int Telephone: +856 21 353902

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) World Health Organization
ຜູ້ຈັດພິມ World Health Organization
ປີຈັດພິມ 2016
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 04:28 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 09:34 (UTC)