Skip to content

ປ່າໄມ້ປົກຄຸມຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນແນວໃດ? ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນິຍາມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານຫຍໍ້ສະບັບນີ້ ໄດ້ວິເຄາະການຈຳກັດຄວາມນິຍາມປ່າໄມ້ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການບັນລຸ70 ເປີເຊັນ ຂອງເປົ້າໝາຍປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ; ວິເຄາະການຈຳແນກຊະນິດປ່າໄມ້ແນວໃດແນ່ທີ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນແຜນງານແລະເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ປ່າໄມ້ປົກຄຸມຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນແນວໃດ? ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນິຍາມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ [ພາສາອັງກິດ]

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Guidelines, instruction manuals, handbooks
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • ການຈຳແນກປະເພດປ່າ
  • ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ
  • ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ທຸກເນື້ອຫາທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ FAO (ຍົກເວັັ້ນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸ), ອາດຈະຖືກນຳໄປຄັກລອກ, ພິມ ແລະ ດາວໂຫຼດສຳລັບຈຸດປະສົງການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການສອນ ແລະ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຜູ້ຖືລິຂະສິດ. ອົງການ FAO ໄດ້ຊຸກຍູ້ການບໍ່ຈຳກັດການນຳໃຊ້ຜົນງານທີ່ອອກມາຢູ່ໃນເວັບໃຊ້, ສາມາດນຳໃຊ້ນຳໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຂໍການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນການ.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ N/A
ສັນຍາລິຂະສິດ Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO)
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Akiko Inoguchi Forestry Officer, FAO Representation in Lao People’s Democratic Republic Akiko.Inoguchi@fao.org

Soukanh Bounthapandid Deputy Head of Forest Planning and Inventory Division, Department of Forestry, Ministry of Agriculture and Forestry and FRA National Correspondent soukanh09@gmail.com

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ອົງການ FAO , ກົມກວດກາປ່າໄມ້ປະເມີນຜົນ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ສປປ ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, ສະຫະປະຊາຊາດ
ປີຈັດພິມ 2021
ຈຳນວນໜ້າ 2
ໝາຍເຫດ

ບົດແນະນຳຫຍໍ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການ“ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນທົ່ວໂລກເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ (CBIT- ປ່າໄມ້)” ສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍການສ້າງຄວາມອາດສາມາດກອງທຶນລິເລີ່ມເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ (CBIT) ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂລກ (GEF).

ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 17, 2021, 08:51 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ຕຸລາ 20, 2021, 07:41 (UTC)