Skip to content

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະ ລບຕ ໃນ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດສະເໜີນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະ ລບຕ ໃນລາວ ເຖິງປີ 2018.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Victim Assistance (VA) in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Conference/workshop proceedings and presentations
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Landmines UXO and demining
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2018
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) National Regulatory Authority for UXO/Mine Action Sector in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ National Regulatory Authority
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 12
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 7, 2019, 06:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 9, 2019, 08:04 (UTC)