Skip to content

ບົດລາຍງານຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ປະຈຳປີ 2015

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານີ້ສະແດງຂໍ້ມູນຄວາມຄືບໜ້າໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ສຳລັບປີ 2015

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - UXO Sector Annual Report 2015

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • Landmines UXO and demining
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2016
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) National Regulatory Authority for UXO/Mine Action Sector in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ National Regulatory Authority
ປີຈັດພິມ 2016
ຈຳນວນໜ້າ 85
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 7, 2019, 06:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 9, 2019, 08:03 (UTC)