Skip to content

ບົດລາຍງານຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ປະຈຳປີ 2013

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານີ້ສະແດງຂໍ້ມູນຄວາມຄືບໜ້າໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ສຳລັບປີ 2013

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - UXO Sector Annual Report 2013 [en]

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • Landmines UXO and demining
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2014
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) National Regulatory Authority
ຜູ້ຈັດພິມ National Regulatory Authority
ປີຈັດພິມ 2014
ຈຳນວນໜ້າ 98
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 7, 2019, 06:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 7, 2019, 08:38 (UTC)