Skip to content

ສະຫະລັດຈະໃຫ້ທຶນເພີ່ມ 90 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ນີ້ແມ່ນບົດຂ່າວກ່ຽວກັບຄຳສັນຍາຂອງສະຫະລັດໃນການໃຫ້ທຶນເພີ່ມ 90 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Landmines UXO and demining
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2016
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Lefevre, Amy S. & Rampton, Roberta
ຜູ້ຈັດພິມ Reuters
ປີຈັດພິມ 2016
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 7, 2019, 06:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 12, 2019, 04:45 (UTC)