Skip to content

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ: ລາຍລະອຽດ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ນີ້ແມ່ນບົດຄວາມຂອງອົງການ ຢູເອັນດີພີ ກ່ຽວກັບໂຄງການປັບປຸງຄວາມປອດໄພຜ່ານການເກັບກູ້ ລບຕ ໃນລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Landmines UXO and demining
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2016
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UNDP in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ UNDP in Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2016
ຈຳນວນໜ້າ 1
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 7, 2019, 06:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 8, 2019, 08:42 (UTC)