Skip to content

ຢູເອັນຮັບຮອງເອົາວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດເຂົ້າໃນວາລະເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ນີ້ແມ່ນບົດຂ່າວກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນກຳປູເຈຍ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Landmines UXO and demining
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2018
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Ven Rathavong
ຜູ້ຈັດພິມ Khmer Times
ປີຈັດພິມ 2018
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 7, 2019, 06:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 8, 2019, 08:37 (UTC)