Skip to content

ການຫັນປ່ຽນຈາກ MDGs ສູ່ SDGs

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ສັງລວມບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກການທົບທວນ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະວັດ (MDG) ທີ່ດຳເນີນໂດຍຄະນະບໍລິຫານລະບົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການປະສານງານ (CEB) ໃນລະຫວ່າງເດືອນເມສາ 2013 ແລະ ເດືອນພະຈິກ 2015. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເຕົ້າໂຮມເອົາພະນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ມາສັງລວມສະຖານະການຂອງປະເທດ, ກຳນົດອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມສຳເລັດ, ແລະ ແນະນຳວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນ 16 ປະເທດ ແລະ 1 ອະນຸພາກພື້ນ ລວມທັງປະເທດລາວ. ຂໍ້ສັງເກດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສະເໜີຫຼາຍຢ່າງ ອາດເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Transitioning from the MDGs to the SDGs

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UNDP
ປີຈັດພິມ 2016
ຄຳສັບຫຼັກ Transitioning from the MDGs to the SDGs
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 19, 2018, 08:13 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 07:11 (UTC)