Skip to content

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະວັດ ຂອງ ສປປ ລາວ 2013

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້ານີ້ ແນໃສ່ເກັບກຳສະພາບການຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະວັດ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເຖິງປີ 2013, ເທົ່າທີ່ຂໍ້ມູນ ເອື້ອອຳນວຍ. ບົດລາຍງານນີ້ ຍັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະຕໍ່ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທຳການສຳຫຼວດສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ ໃນການມຸ່ງສູ່ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍແຕ່ລະຢ່າງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - The Millennium Development Goals Progress Report for the Lao PDR 2013

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2013
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຜູ້ຈັດພິມ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ປີຈັດພິມ 2013
ຈຳນວນໜ້າ 246
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 30, 2019, 08:48 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 18, 2019, 04:35 (UTC)