Skip to content

ຂອບການຮ່ວມມື ສປປ ລາວ - ສະຫະປະຊາຊາດ (2017-2021)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຂອບການຮ່ວມມື ສປປ ລາວ - ສະຫະປະຊາຊາດ (UNPF) ສະບັບນີ້ ກຳນົດພັນທະຮ່ວມຂອງທີມງານປະຈຳປະເທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງປະຊາຊົນລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - The Lao PDR - United Nations Partnership Framework (2017-2021)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Aid and development
  • Laws and regulations
  • Livelihood rights
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

None

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ບຸກຄົນ) United Nations
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations
ປີຈັດພິມ 2016
ຈຳນວນໜ້າ 44
ຄຳສັບຫຼັກ SDG,MDG
ວັນທີອັບໂຫຼດ ເມສາ 18, 2018, 11:40 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 20, 2019, 02:56 (UTC)