Skip to content

Sustainable Development Goals Knowledge Platform

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Mekong

UN Webpage that contains information regarding SDG 16. Includes all of the targets and indicators for SDG 16.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຊື່ຫຍໍ້ (ຊື່ອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື້ຫຼັກ) SDG 16 UN Webpage
ຫົວຂໍ້
  • SDG16 Peace Justice and Strong Institutions
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ກຳປູເຈຍ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ມຽນມາ
  • ໄທ
  • ຫວຽດນາມ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

Please see original webpage for access and use constraints.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2019
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຄຳສັບຫຼັກ SDG
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 3, 2019, 09:04 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມິຖຸນາ 4, 2019, 07:10 (UTC)