Skip to content

ການສຶກສາກ່ຽວກັບວຽກງານການສົ່ງກັບ ແລະ ຄືນສ ່ສັງຄົມຂອງຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ເປັນຄົນລາວ ທີ່ຖືກສົ່ົງກັບຈາກປະເທດໄທ ໄລຍະປີ 2015-2017

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຊາອານະຈັກໄທໄດ້ເອົາວຽກງານກັບຄືນສ ່ສັງຄົມຂອງຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດເປັນວຽກບ ລິມະສິດ ເຊິີ່ງເປັນວຽກງານໜຶີ່ງທີ່ນອນຢ ູ່ໃນແຜນງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການປົກປ້ອງຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຄວາມພະຍາຍາມເຫ ົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ສະແດງອອກຢ ູ່ໃນນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງທັງສອງປະເທດ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂດຍໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດ, ຄ ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການຕ່າງໆ. ໂດຍລວມແລ້ວວຽກງານການກັບຄືນສ ່ສັງຄົມແມ່ນແນໃສ່ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ໃຫ້ການບ ລິການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພືີ່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົີ້າປົວແປງຈິດໃຈຈາກປະສົບການທີ່ເຈັບປວດ ແລະ ເປັນການຍົກສ ງສິດທິຂອງເຂົາເຈົີ້າ ແລະ ເພືີ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົີ້າກັບໄປຕົກເປັນເຍືີ່ອຂອງການຄ້າມະນຸດຄືນອີກ. ຄຽງຄ ່ກັນກັບຄວາມຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການຊ່ວຍເຫລືອຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແຕ່ກ ຍັງມີສິີ່ງທ້າທາຍຫລາຍໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງກັບ ແລະ ຄືນສ ່ສັງຄົມຂອງທັງສອງປະເທດ. ການສຶກສາຄົີ້ນຄ້ວານີ້ແມ່ນຖືກສະເໜີໃຫ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງມະນຸດຮ່ວມກັບ JICA ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ CM4TIP ເຊິີ່ງມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອກໍານົດການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທີ່ດີ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເພືີ່ອເຮັດການປັບປຸງການສົ່ງກັບ ແລະ ການກັບຄືນສ ່ສັງຄົມ ຂອງຜ ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ກັບຈາກປະເທດໄທ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
  • ໄທ
ຫົວຂໍ້
  • Human trafficking
  • Social development
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ໄທ
ລິຂະສິດ No
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ti_oso_rep@jica.go.jp

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ບຸກຄົນ) Christina Cilento and Tingthong Phetsavong
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Bangkok
ຜູ້ຈັດພິມ JICA Thailand
ປີຈັດພິມ 2019
ຈຳນວນໜ້າ 110
ຄຳສັບຫຼັກ social reintegration,repatriation
ວັນທີອັບໂຫຼດ ທັນວາ 2, 2020, 12:39 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 2, 2020, 12:44 (UTC)