Skip to content

ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ 2017 - ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນ SDG ຂອງ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ສະແດງຄວາມຄືບໜ້າສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDG ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພາຍໃຕ້ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ, ບົດລາຍງານນີ້ ກຳນົດຮູບແບບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ປະຕິບັດໄດ້, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເລັ່ງມືໃນການປະຕິບັດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ SDG ພາຍໃນ 2030 ແລະ ສິ່ງທີ່ຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2017- Lao PDR SDG datasheet

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Analysis, discussion papers, and blogs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations ESCAP
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations ESCAP
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 16
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 5, 2018, 08:26 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 13, 2019, 07:47 (UTC)