Skip to content

ຮັບປະກັນສິດທິທີ່ດິນຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໃນການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນຢ່າງປອດໄພ: ປະສົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ SALaR ຢູ່ໃນລາວ, ຟີລິບປິນ, ແລະອູກັນດາ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

the Social Tenure Domain Model (STDM) ແມ່ນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ດິນ, ຊຶ່ງໄດ້ຖືກລິເລີ່ມສ້າງຂື້ນແລະພັດທະນາຂື້ນເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ຮັບປະກັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວຂອງປະຊາຊົນກຸ່ມຊາວກະສິກອນຊົນນະບົດ, ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນຂັ້ນບ້ານ. ຂໍ້ມູນເພື່ອເຂົ້າຫາເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ: https://stdm.gltn.net/ ຫຼື/ແລະ https://gltn.net

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (4)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ບົດລາຍງານ: ການຮັບປະກັນສິດທິທາງດ້ານທີ່ດິນຂອງກຸ່ມຊາວນາ(ພາສາອັງກິດ)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • ກະສິກຳ
  • ທີ່ດິນລວມໝູ່
  • ການພັດທະນາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້
  • ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ
  • SDG15 Life on land
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ຟິລິປິນ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution Share-Alike
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Village Focus International, PO Box 4697, Ban Phonsavan Tai, Unit 14, House #207, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR Tel: +856 (0) 21 312519 www.villagefocus.org

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Global Land Tool Network/UN-Habitat, VFI (ສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນໂດຍອົງການ BMZ/Federal Ministry of Economic Cooperation and Development); ແປເປັນພາສາລາວໂດຍ GLTN/UN-Habitat Lao & VFI. ຄູ່ຮ່ວມມື: MORE, MRLG, TABI, RECOFTC
ປີຈັດພິມ 2018
ຄຳສັບຫຼັກ land tool,Rural economic development,land management,Tenure
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 26, 2021, 08:30 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 26, 2021, 08:17 (UTC)