ການປະເມີນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ສຳລັບຂະແໜງພະລັງງານ ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ນີ້ແມ່ນການປະເມີນຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນຂະແໜງພະລັງງານຂອງລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Energy Sector in the Lao People's Democratic Republic

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Analysis, discussion papers, and blogs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຊື່ຫຍໍ້ (ຊື່ອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື້ຫຼັກ) Energy Sector in the Lao People's Democratic Republic
ຫົວຂໍ້
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ
  • ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Independent Evaluation Department, Asian Development Bank
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Asian Development Bank
ປີຈັດພິມ 2010
ຈຳນວນໜ້າ 138
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 18, 2018, 04:21 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 10, 2019, 08:02 (UTC)