ຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ໃນ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານເທັກໂນໂລຢີພະລັງງານທົດແທນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Renewable energy development strategy in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
  • ການຜະລິດພະລັງງານໝູນວຽນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Lao Institute for Renewable Energy
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Vientiane
ຜູ້ຈັດພິມ Lao Institute for Renewable Energy (LIRE)
ປີຈັດພິມ 2011
ຈຳນວນໜ້າ 40
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 18, 2018, 04:33 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 10, 2019, 08:02 (UTC)