Skip to content

ໝາຍເຫດຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ 2017 ວ່າດ້ວຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ນີ້ແມ່ນໝາຍເຫດສະບັບເຕັມ ຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ 2017 ວ່າດ້ວຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Government
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ບຼູໄນ ດາຣູຊາລຳ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

None

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ປີຈັດພິມ 2017
ວັນທີອັບໂຫຼດ ເມສາ 18, 2018, 11:29 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 09:19 (UTC)