Skip to content

ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ MGDs ໃນດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Landmines UXO and demining
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2013
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations in Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2013
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 7, 2019, 06:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 8, 2019, 07:35 (UTC)