Skip to content

AIIB Proposed Projects as of April 2018

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Mekong

dataset on AIIB proposed projects

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Infrastructure
  • Multilateral development assistance
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ຈີນ
  • ອິນເດຍ
  • ອິນໂດເນເຊຍ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ສີລັງກາ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

Please refer to website for access and use constraints.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) AIIB
ປີຈັດພິມ 2018
ຄຳສັບຫຼັກ aiib
ວັນທີອັບໂຫຼດ ເມສາ 23, 2018, 11:00 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ເມສາ 26, 2018, 00:27 (UTC)