ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນ ສ ປ ປ ລາວ (ຕາຕະລາງສະແດງສະຖານະຂອງການພັດທະນາ)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບັນດາຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະຖານະການພັດທະນາຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນ ສ ປ ປ ລາວ ເຊິ່ງປະກອບມີບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາກ່ອນປີ 2000, ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Power projects in Lao PDR (table showing development status)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Profiles - Geographical areas and sites
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ໂຄງລ່າງພື້ນຖານໄຟຟ້າ
  • ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ
  • ພະລັງງານ
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: (856 21) 45 2539 - 40, 264253 ເວັບໄຊ: www.poweringprogress.org ອີເມລ: energy@deb.gov.la, info@poweringprogress.org

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Laos Ministry of Energy and Mines
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Laos
ຜູ້ຈັດພິມ Laos Ministry of Energy and Mines
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 11
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 26, 2015, 07:33 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ October 11, 2018, 08:26 (UTC)