Skip to content

ການຍ້າຍພູມລຳເນົາທີ່ມີການວາງແຜນ, ການຍ້ານຖິ່ນຖານໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ຄວາມບອບຊ້ຳທາງວັດທະນະທຳໃນລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ເຖິງຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນນະໂຍບາຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງລັດຖະບານ, ການຍ້າຍພູມລຳເນົາຂອງຊົນເຜົ່າ ໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນລາວ. ໃນຊ່ວງສິບປີຜ່ານມາ, ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດພູສູງສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ມີການຍ້າຍພູມລຳເນົາມາຢູເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ກໍມີແຜນທີ່ຈະຍ້າຍທີ່ຕັ້ງບ້ານທີ່ຍັງເຫຼືອໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ບົດວິໄຈນີ້ ແມ່ນມາຈາກການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຍ້າຍພູມລຳເນົາໃນລາວ, ພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍຂອງອົງການຢູເນັສໂກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອົງການຢູເອັນດີພີ, ເຊິ່ງດຳເນີນໂດຍທີມຜູ້ຂຽນ. ບົດລາຍງານນີ້ ແນໃສ່ຜົນຂອງການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ມາຈາກເຫດດັ່ງກ່າວ. ບົດລາຍງານນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຍ້າຍພູມລຳເນົາທີ່ມີການວາງແຜນ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສົ່ງເສີມການຍ້າຍພູມລຳເນົາຂອງປະຊາກອນຢູ່ເຂດພູສູງ ເພື່ອຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການປູກຝິ່ນ, ໃນຕົວຈິງແມ່ນເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງພູມລຳເນົາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊົນນະບົດ. ໃນທາງກັບກັນ ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນການເມືອງລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າມີຄວາມສັບສົນ. ສະຫຼຸບແລ້ວ ຂະບວນການ ຍ້າຍພູມລຳເນົາຂອງລັດຖະບານ ພາຍໃຕ້ຜົນການທົບທາງສັງຄົມທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍືດເຍື້ອ, ອາດເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການສືບຕໍ່ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການ ເຊິງເອີ້ນ ວ່າເປັນ “ຮູບແບບການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການຍ້ານພູມລຳເນົາ”.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Planned resettlement, unexpected migrations and cultural trauma in Laos

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ທີ່ດິນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Olivier Evrard and Yves Goudineau
ຜູ້ຈັດພິມ Development and change 35, no. 5
ປີຈັດພິມ 2004
ຈຳນວນໜ້າ 26
ວັນທີອັບໂຫຼດ ເມສາ 8, 2019, 04:22 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກັນຍາ 30, 2021, 01:57 (UTC)