Skip to content

ພາບລວມການຍ້າຍຖິ່ນຖານພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດຄັດຫຍໍ້ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບົດຄັດຫຍໍ້ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຍ້າຍຖິ່ນຖານພາຍໃນຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງຮ່ວມກັນສ້າງໂດຍອົງການຢູເນັສໂກ, ຢູເອັນດີພີ, ໄອໂອເອັມ ແລະ ຢູເອັນ-ຮາບິເຕັດ. ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະການການຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Overview of Internal Migration in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Population and censuses
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2018
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UNESCO, UNDP, IOM, and UN-Habitat
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Bangkok, Thailand
ຜູ້ຈັດພິມ UNESCO, UNDP, IOM, and UN-Habitat
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 9
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 10, 2018, 04:43 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 13, 2019, 07:47 (UTC)