ບົດສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ: “ພວກເຮົາອາດທຸກຍາກ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕາບອດ”

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ນີ້ແມ່ນບົດສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ຖະແຫຼງການຂອງ ສຈ ຟິລິບ ອາວສ໌ຕັນ, ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ເນື່ອງໃນການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 18-28 ມີນາ 2019.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Analysis, discussion papers, and blogs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ
  • ສິດທິມະນຸດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Maydom Chanthanasinh
ຜູ້ຈັດພິມ KPL
ປີຈັດພິມ 2019
ຈຳນວນໜ້າ 1
ວັນທີອັບໂຫຼດ April 18, 2019, 06:38 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 4, 2019, 08:20 (UTC)