Skip to content

ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນຈິງ Noi 2030

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ນ້ອຍແມ່ນໃຜ ແລະ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຄວນລົງທຶນໃນລາວ? ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນຈິງ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບວັນເດັກຍິງສາກົນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງນາງນ້ອຍໃນປີ 2017. ມີການແນະນຳຕົວນາງນ້ອຍ, ເຊິ່ງເປັນຕົວເອກທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ເດັກຍິງໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂອບໂຄງສ້າງສຳລັບ ນ້ອຍ 2030, ແລະ ຮຽກຮ້ອງການສ້າງການ ຮ່ວມມື ອ້ອມຮອບນາງນ້ອຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Noi 2030 Fact Sheet

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations in Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2016
ຈຳນວນໜ້າ 4
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກັນຍາ 30, 2018, 02:51 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 11, 2019, 08:34 (UTC)