Skip to content

ນ້ອຍ- ເດັກຍິງໄວລຸ້ນໃນ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ແນໃສ່ການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໂດຍບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ທາງຫຼັງ. ແຜນການ 15 ປີດັ່ງກ່າວ ຫວັງຢາກປ່ຽນແປງອະນາຄົດ ຂອງເດັກຍິງອາຍຸ 10 ປີ ທີ່ເຄີຍຖືກປະປ່ອຍໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Noi - The Adolescent Girl in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) The Asia Foundation
ຜູ້ຈັດພິມ The Asia Foundation
ປີຈັດພິມ 2017
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກັນຍາ 30, 2018, 02:51 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 18, 2019, 04:43 (UTC)