Skip to content

ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດຫຼັງການຍ້າຍພູມລຳເນົາ: : ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງຈີນ ແລະ ຜົນກະທົບ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (SEZs) ມັກມີການນຳໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານ ເພື່ອເປັນກົນໄກການພັດທະນາ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເປັນເຄື່ອງຈັກທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ອີງຕາມການສຶກສາຕົວຈິງຢູ່ພາກຕາເວັກຕົກສຽງເໜືອຂອງລາວ, ຫົວຂໍ້ນີ້ ຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາເຂດ SEZ, ປະເທດທີ່ເປັນນາຍໜ້າ ແລະ ນັກລົງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ. ຍ້ອນພື້ນທີ່ດິນຫຼຸດລົງ, ຊາວບ້ານທີ່ຍົກຍ້າຍພູມລຳເນົາຫຼາຍຄົນ ບໍ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບເສດຖະກິດຂອງ SEZ. ການຫັນຄືນສູ່ອາຊີບຊາວນາ ແມ່ນເປັນທັງຊ່ອງທາງທາງເລືອກ ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາກອນທີ່ຍ້າຍພູມລຳເນົາ ແລະ ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍນັກລົງທຶນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານສ່ວນເກີນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Negotiating post-resettlement livelihoods: the Chinese special economic zone and its impact in northwestern Laos

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Pinkaew Laungaramsri, Souksamone Sengchanh
ຜູ້ຈັດພິມ Canadian Journal Of Development Studies
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 17
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 3, 2019, 09:06 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 3, 2019, 09:10 (UTC)