Skip to content

ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດຜູ້ປະສົບເຄາະ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດຈາກ ລບຕ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະທີ 1

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ການສຳຫຼວດທີ່ເລິກເຊິ່ງ ລະດັບບ້ານ ໄດ້ດຳເນີນໃນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ ພາຍໃຕ້ເຄືອຂ່າຍຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ, ເຊິ່ງຄອບຄຸມເຫດການໃນໄລຍະ 45 ປີ. ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ. ການເກັບກຳຂໍ້ມູນບາງຢ່າງຕ້ອງເດີນທາງດ້ວຍການຍ່າງໝົດມື້ໄປຕາມທິດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສຳຫຼວດໜຶ່ງບ້ານ. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ສະແດງຜົນຂອງການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວໂດຍ ຄຊກລ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - National Survey of UXO Victims and Accidents Phase 1

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Landmines UXO and demining
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2009
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) National Regulatory Authority for UXO/Mine Action Sector in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ National Regulatory Authority
ປີຈັດພິມ 2009
ຈຳນວນໜ້າ 86
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 7, 2019, 06:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 9, 2019, 08:05 (UTC)