Skip to content

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສຳລັບປີ 2011-2020 "ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II"

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ດັ່ງລະບຸຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍຄວາມມີປະສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ກໍເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ ແລະ ຖະແຫຼງການສາກົນຕ່າງໆ ໃນນັ້ນລວມມີ:
- ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ (ລະເບີດບົມບີ້)
- ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນພິການ
- ຖະແຫຼງການ ຢູເອັນເອັດສ໌ແຄັບ ກ່ຽວກັບ ທົດສະວັດແຫ່ງຄົນພິການ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - The Safe Path Forward II in the Lao PDR 2011-2020

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • Landmines UXO and demining
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2012
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Government of Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ Government of Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2012
ຈຳນວນໜ້າ 10
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 7, 2019, 06:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 7, 2019, 09:07 (UTC)