Multiple use benefits: Nam Ngum 1 Hydropower Plant, Lao PDR

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

Discusses the Nam Ngum 1 Hydropower Plant. Originally proposed for its power generation benefits to Lao PDR, the Nam Ngum 1 Dam creates significant additional benefits, including flood protection and a number of new industries that have radically boosted the local economy

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Multiple use benefits: Nam Ngum 1 Hydropower Plant, Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
  • ການຜະລິດພະລັງງານໝູນວຽນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2005
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Hydropower Sustainability Assessment Protocol
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Australia
ຜູ້ຈັດພິມ Hydropower Sustainability Assessment Protocol
ປີຈັດພິມ 2005
ຈຳນວນໜ້າ 3
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 18, 2018, 09:23 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ June 24, 2018, 14:41 (UTC)