Skip to content

ວຽກງານດ້ານຂໍ້ມູນຂອງເພດຍິງໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Mekong

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ. ມັນແມ່ນຮາກຖານຢູ່ໃນລະບົບການປົກຄອງ ແລະ ມາດຕະຖານວັດທະນະທຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດັ່ງກ່າວ. ພື້ນຖານຂອງລະດັບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງເວັບໄຊຂື້ນມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຢູ່ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ, ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ມຽນມາ), ມຽນມາ, ແລະຫວຽດນາມ (ຮ່ວມກັນ, CLMV) ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ. ລັກສະນະຂອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ສາຍເຫດທີ່ແນ່ນອນວ່າພວກເຂົາກຳລັງປະສົບກັບຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທຳໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເປີດຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໄດ້ຖືກດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຂື້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2018 ແລະ 2019.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (5)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ບົດລາຍງານວຽກງານດ້ານຂໍ້ມູນຂອງແມ່ຍິງໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ_ສະບັບເຕັມ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ເພດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ກຳປູເຈຍ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ແມ່ຂອງ
  • ມຽນມາ
  • ຫວຽດນາມ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution Share-Alike
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Open Development Initiative: https://opendevelopmentmekong.net/

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ບຸກຄົນ) Mia Chung and Pyrou Chung
ປີຈັດພິມ 2020
ຈຳນວນໜ້າ 61
ຄຳສັບຫຼັກ open data,mekong region
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 19, 2020, 02:04 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມິຖຸນາ 24, 2021, 06:32 (UTC)