Skip to content

Mekong region ECHO factsheet (on European Commission humanitarian assistance)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Mekong

A factsheet by the European Commission on Humanitarian Aid and Civil Protection on humanitarian assistance to Cambodia, Laos and Vietnam. The document provides background on the humanitarian needs in the region, and gives an update of the European Union’s work programme and projects.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Mekong Region ECHO factsheet (on European Commission humanitarian assistance)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຊື່ຫຍໍ້ (ຊື່ອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື້ຫຼັກ) Mekong region (Cambodia, Lao PDR, Vietnam) ECHO factsheet
ຫົວຂໍ້
  • Aid and development
  • Development and assistance for human rights
  • European Union aid
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ກຳປູເຈຍ
  • ຫວຽດນາມ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) European Commission on Humanitarian Aid and Civil Protection
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Belgium
ຜູ້ຈັດພິມ European Commission on Humanitarian Aid and Civil Protection
ປີຈັດພິມ 2015
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 26, 2015, 10:08 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 7, 2016, 22:36 (UTC)