Skip to content

MDGs Localization in Lao PDR

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

1.Localization of MDGs in Lao PDR 2.Key successes in localizing MDGs 3.Key challenges and some off-track MDGs 4.Post-2015 development agenda

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ການຫັນ MDGs ເຂົ້າສູ່ແຜນນະໂຍບາຍໃນ ສປປ ລາວ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Conference/workshop proceedings and presentations
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Development policy and administration
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

No access or use constraints specified

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2014
ສັນຍາລິຂະສິດ CC-BY-3.0-IGO
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Outhavong P.
ປີຈັດພິມ 2014
ຈຳນວນໜ້າ 21
ຄຳສັບຫຼັກ MDG Localization
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 4, 2018, 08:44 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມິຖຸນາ 15, 2018, 10:42 (UTC)