Skip to content

MDGs ໃນ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2000, ຜູ້ນຳທົ່ວໂລກ ໄດ້ປະຊຸມກັນໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດແຫ່ງສະຫະສະວັດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ແລະ ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການແຫ່ງສະຫະສະວັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການສ້າງພື້ນຖານສຳລັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະວັດ (MDGs) ເຊິ່ງກຳນົດ 8 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ທີ່ຕ້ອງເຮັດສຳເລັດພາຍໃນປີ 2015. ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນແນໃສ່ສົ່ງເສີມມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດໃນທົ່ວໂລກ, ເປັນແມ່ພິມເພື່ອຊີ້ນຳວຽກງານ ໃຫ້ແກ່ບັນອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານແຫງ່ຊາດ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນທົ່ວໂລກ;

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) The United Nations in the Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ The United Nations in the Lao PDR
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 19, 2018, 08:23 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 09:15 (UTC)