Skip to content

ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ MDGs [ສປປ ລາວ]

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ MDG ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - MDGs Factsheet [Lao PDR]

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • SDG3 Good Health and Well-Being
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations in Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2013
ຈຳນວນໜ້າ 13
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 20, 2019, 07:16 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 3, 2019, 09:04 (UTC)