Skip to content

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ MDG ໃນ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ MDG ໃນ ສປປ ລາວ ຕາມຂໍ້ມູນໃນປີ 2013.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • SDG3 Good Health and Well-Being
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations in Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2013
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 20, 2019, 07:16 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 3, 2019, 07:03 (UTC)