Skip to content

ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດຕົວຊີ້ວັດທາງສັງຄົມຂອງລາວ (LSIS II) 2017, ບົດສະຫຼຸບຜົນການສຳຫຼວດ ແລະ ການສັງລວມທາງສະຖິຕິ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ການສຳຫຼວດຕົວຊີ້ວັດທາງສັງຄົມຂອງລາວ (LSIS) II ທີ່ໄດ້ມີການດຳເນີນໃນປີ 2016-2017 ແມ່ນການສຳຫຼວດລະດັບຄົວເຮືອນທົ່ວປະເທດ ແບບສຸ່ມຕົວຢ່າງຈຳນວນ 23,400 ຄົວເຮືອນ ໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ. ມີເປົ້າໝາຍສະໜອງຂໍ້ມູນໃນລະດັບແຂວງ ແຍກຕາມອາຍຸ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເພດ, ລະດັບຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ ຊົນເຜົ່າ. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນບົດສະຫຼຸບຜົນ ການສຳຫຼວດ LSIS II ດັ່ງກ່າວ, ກໍຄືນຳສະເໜີຂໍ້ມູນສັງລວມທາງສະຖິຕິທີ່ສຳຄັນ. ສຳລັບບົດລາຍງານລະອຽດ ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ບົດລາຍງານຫົວໃຫຍ່ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະອຽດກ່ຽວກັບ LSIS II.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Lao Social Indicator Survey II, Summary Survey Findings Report and Statistical Snapshots

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • SDG2 Zero Hunger
  • Social development
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Lao Statistics Bureau
ຜູ້ຈັດພິມ Lao Statistics Bureau
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 112
ວັນທີອັບໂຫຼດ ຕຸລາ 15, 2018, 08:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 4, 2019, 07:05 (UTC)