Laos energy situation

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

Provides data on a series of aspects of Lao energy consumption, usage, and production.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
  • ການຜະລິດພະລັງງານທີ່ບໍ່ສາມາດໝູນວຽນໄດ້
  • ການຜະລິດພະລັງງານໝູນວຽນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Energypedia
ຜູ້ຈັດພິມ Energypedia
ປີຈັດພິມ 2016
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 18, 2018, 08:56 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ June 24, 2018, 09:05 (UTC)