ການນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໃນລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລາວປະຈຳປີ ຕາມຫົວໜ່ວຍ ກິໂລວັດໂມງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ການພັດທະນາ ແລະ ທຶນສຳລັບໄຟຟ້າ
  • ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Index Mundi
ຜູ້ຈັດພິມ CIA World Factbook
ປີຈັດພິມ 2015
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 25, 2018, 07:23 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 9, 2019, 08:50 (UTC)