Skip to content

ບົດທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ລະດັບຊາດໂດຍສະໝັກໃຈຂອງ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານການທົບທວນລະດັບຊາດໂດຍສະໝັກໃຈ ສະແດງເຖິງເຈດຈຳນົງຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2030. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃຕ້ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງ່ຊາດ (NSEDP) 2016-2020.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Lao PDR VNR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • SDG2 Zero Hunger
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2018
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Government of the Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ Government of the Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 112
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 31, 2018, 07:42 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 20, 2019, 04:52 (UTC)