ສ ປ ປ ລາວມີການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຂ່າວປະຊາສຳພັນສະບັບນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການປັບປຸງໂຄງສ້າງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າໃນ ສ ປ ປ ລາວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນການປັງປຸງປະສິດພິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕາໜ່າງການແຈກໄຟຟ້າຂອງປະເທດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານໂລກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ການພັດທະນາ ແລະ ທຶນສຳລັບໄຟຟ້າ
  • ໂຄງລ່າງພື້ນຖານໄຟຟ້າ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

© 2017 The World Bank Group, All Rights Reserved. PRESS RELEASE

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2015
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ວໍຊິງຕັນ DC Jane Zhang janezhang@worldbank.org

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Tom Morgan tmorgan2@worldbank.org

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) The World Bank
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Washington D.C.
ຜູ້ຈັດພິມ The World Bank
ປີຈັດພິມ 2015
ຄຳສັບຫຼັກ The World Bank
ວັນທີອັບໂຫຼດ August 4, 2017, 15:35 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 13, 2019, 03:41 (UTC)