ສປປ ລາວ ການລະດົມຊຸມຊົນບັນດາເຜົ່າເພື່ອຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນສັງລວມກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອລະດັບຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ
  • ການພັດທະນາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) World Bank
ຜູ້ຈັດພິມ World Bank
ປີຈັດພິມ 2014
ວັນທີອັບໂຫຼດ July 2, 2018, 04:33 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 5, 2019, 08:24 (UTC)