Key lessons learnt on promoting water cooperation

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Mekong

A summary of key lessons learnt on promoting water cooperation. The lessons are organized around two key issues: tools for enabling and sustaining cooperation and tools for improving implementation of cooperation processes. The author refers to examples from numerous countries.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Key lessons learnt on promoting water cooperation

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Conference/workshop proceedings and presentations
ພາສາຂອງເອກະສານ
 • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
 • ການຊົນລະປະທານ ແລະ ການຈັດການນ້ຳ
 • ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ
 • ສິດທິການໃຊ້ນ້ຳ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
 • ກຳປູເຈຍ
 • ຈີນ
 • ທົ່ວໂລກ
 • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 • ມຽນມາ
 • ໄທ
 • ຫວຽດນາມ
ລິຂະສິດ To be determined
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

International Annual UN-Water Zaragoza Conference 2012/2013

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) International Annual UN-Water Zaragoza Conference 2013
ຜູ້ຈັດພິມ International Annual UN-Water Zaragoza Conference 2012/2013
ປີຈັດພິມ 2013
ຄຳສັບຫຼັກ Water Cooperation
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 29, 2015, 07:55 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ September 18, 2020, 03:57 (UTC)