Skip to content

International Women’s Day 2018: How can you #PressforProgress?

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

An article discussing International Women Day and Sustainable Development Goal 5: Gender Equality.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Development and assistance for women
  • SDG5 Gender Equality
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ To be determined
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Lauren Carlton
ຜູ້ຈັດພິມ Community Foundations of Canada
ປີຈັດພິມ 2018
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 30, 2018, 04:03 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກັນຍາ 20, 2018, 09:20 (UTC)