Hydropower in Lao PDR

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

A government-provided overview of the major sources of hydropower in Laos.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
  • ການຜະລິດພະລັງງານໝູນວຽນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2014
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Department of Energy Business, Ministry of Energy and Mines
ຜູ້ຈັດພິມ Ministry of Energy and Mines
ປີຈັດພິມ 2014
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 18, 2018, 09:33 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ June 25, 2018, 06:28 (UTC)