ເປົ້າໝາຍທີ 2: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ແມ່ນໜ້າເວັບທາງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງສະແດງຂໍ້ມູນພາບລວມ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄາດໝາຍການປະຕິບັດຂອງ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ SDG2 Zero hunger
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations
ປີຈັດພິມ 2015
ວັນທີອັບໂຫຼດ April 29, 2019, 07:42 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 4, 2019, 08:11 (UTC)