Skip to content

Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Mekong

This annex is part of the Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ກຳປູເຈຍ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ມຽນມາ
  • ໄທ
  • ຫວຽດນາມ
ລິຂະສິດ No
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations
ຜູ້ຈັດພິມ Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development
ປີຈັດພິມ 2017
ຈຳນວນໜ້າ 21
ຄຳສັບຫຼັກ SDG Indicators
ວັນທີອັບໂຫຼດ ທັນວາ 19, 2017, 18:30 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 28, 2017, 19:32 (UTC)