Skip to content

ຈາກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະຫວັດສູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ: ການວາງຮາກຖານປີ 2030

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນອອກແບບເພື່ອສະໜອງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການແກ່ ສ ປ ປ ລາວ ໃນການກຳນົດຕຳແໜ່ງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ; ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກຂະບວນການວາງແຜນແຫ່ງຊາດໃນປີ 2015 ແລະ 2016 ເຊິ່ງເປັນພາບລວມຂອງຄວາມຄືບໜ້າຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫະສະຫວັດໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ຮູ້ວ່າຄວນເນັ້ນໜັກຢູ່ຈຸດໃດ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals: Laying the base for 2030

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Analysis, discussion papers, and blogs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

Not specified

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2017
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Tel: +856 (21) 267 777 Fax: +856 (21) 267 799 E-mail: oneun-info.la(at)one.un.org Office of the Resident Coordinator UN House, Lane Xang Avenue, PO Box 345, Vientiane, Lao PDR

For all media enquiries: Ildiko Hamos-Sohlo Communications Specialist
Tel:+856 21 267 778, Mob: +856 20 7717 7913 E: ildiko.hamos(at)one.un.org Katia Gruetter Communications Officer Tel: +856 21 267 723 Mob: +856 20 5575 9822 E: katia.gruetter(at)one.un.org Somlith Khounpaseuth Communications Associate Tel: +856 21 267 751, Mob: +856 20 777 118 74 E: somlith.khounpaseuth(at)undp.org

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UN in the Lao PDR
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Vientiane
ຜູ້ຈັດພິມ UN
ປີຈັດພິມ 2017
ຈຳນວນໜ້າ 162
ຄຳສັບຫຼັກ Millennium Development Goals,SDG localization,SDG indicators
ວັນທີອັບໂຫຼດ ທັນວາ 27, 2017, 07:09 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 8, 2018, 14:34 (UTC)